Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 

1.  Tyto obchodní podmínky se vztahují na služby poskytované zákazníkům internetovým obchodem Uzeninka, s.r.o. provozovaným firmou Výroba tradičních uzenin s.r.o., se sídlem: Praha – Nové Město, Mikulandská 123/2, PSČ 110 00, IČ: 04589459, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložce 250326.

 

2.  Kontaktní údaje:

Adresa: Náchodská 197, 541 03 Trutnov

Email: becvar@uzeninka.cz

Telefon: +420 723 323 155

 

3.  Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv uzavíraných dodavatelem se zákazníky při prodeji masných a jiných potravinářských výrobků dodavatele zákazníkům.

Dodavatel si vyhrazuje právo změny těchto obchodních podmínek. Každá změna obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem jejich zveřejnění na stránkách dodavatele a vztahuje se zásadně na smlouvy uzavřené po nabytí jejich účinnosti.

 

 

II. Uzavření smlouvy

 

1.  K objednání zboží slouží elektronický formulář na stránkách dodavatele: www.uzeninka.cz (dále jen „objednávka“).

Pro řádné podání objednávky je třeba elektronický formulář vyplnit všemi potřebnými údaji a odeslat jej dodavateli. Zákazník má možnost vytisknout si pro svoji potřebu odeslanou objednávku.

 

2.  Odesláním objednávky zákazník potvrzuje závaznost objednávky a dále to, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

Po odeslání objednávky se do 5 minut zákazníkovi automaticky zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému (potvrzení objednávky).

 

3.  Po zařazení objednávky do objednávkového systému obdrží zákazník do 5 minut od dodavatele na elektronickou adresu, uvedenou v objednávce, závaznou objednávku potvrzenou dodavatelem. Okamžik doručení závazné objednávky potvrzené dodavatelem se považuje za uzavření smlouvy.

 

4.  Zboží objednané zákazníkem do 20.00 hod. bude připraveno k převzetí resp. dodáno následující pracovní den v časovém úseku, který si zákazník zvolí, nezvolí-li zákazník v objednávce v rubrice poznámka jiný pracovní den.

 

5.  Pokud se zákazníkovi nezobrazí informace o zařazení objednávky do objednávkového systému nebo pokud ve stanovené lhůtě není zákazníkovi doručen objednávka potvrzená dodavatelem, je třeba, aby odběratel kontaktoval dodavatele obratem telefonicky na číslo +420 723 323 155.

 

6.  Poté, co zákazník obdrží objednávku potvrzenou dodavatelem, obdrží elektronickou informaci, že zboží je expedováno.

 

7.  Dodavatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech před odesláním potvrzení objednávky kontaktovat zákazníka telefonicky na telefonním čísle, které zákazník uvedl v objednávce.

 

8.  Vlastnické právo k objednanému zboží přechází z dodavatele na zákazníka zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.

 

 

III. Zrušení a změna objednávky

 

1.  Zákazník může svoji objednávku v celém rozsahu nebo zčásti zrušit nebo změnit, a to za použití elektronického formuláře uvedeného na stránkách dodavatele. Musí tak učinit nejpozději do 2.00 hodiny kalendářního dne, ve kterém mělo být zboží zákazníkovi dodáno.

 

2.  Po odeslání zrušení nebo změny objednávky se do 5 minut zákazníkovi automaticky zobrazí informace o zrušení nebo o změně jeho objednávky v objednávkovém systému. Zákazník má možnost si tuto informaci vytisknout pro svoji potřebu. Závazné potvrzení zrušení nebo změny objednávky není dodavatelem zákazníkovi již zasíláno.

Takové zrušení nebo změna objednávky nejsou spojeny se žádnými sankcemi k tíži zákazníka.

 

3.  Zrušení nebo změna objednávky po 2.00 hodině toho kalendářního dne, ve kterém mělo být zboží zákazníkovi podle uzavřené smlouvy dodáno, jsou vyloučeny.

 

4.  V případě, že zákazník veškeré objednané a dodané zboží nepřevezme bez toho, že by došlo k platnému zrušení nebo změně objednávky, je zákazník povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 30% ceny dodávaného zboží. Zákazníkem nepřevzaté zboží bude zákazníkovi dodáno znovu jen na jeho výslovnou žádost.

 

 

IV. Cena zboží

 

1.  Veškeré ceny zboží, uváděné na stránkách dodavatele, jsou uváděny bez DPH i včetně DPH s tím, že odchylky minus/plus 10% v závislosti na váze zboží jdou možné. Odesláním objednávky vyjadřuje odběratel svůj souhlas s cenou.

Po uzavření smlouvy jsou tyto ceny neměnné a pro obě strany závazné.

 

2.  Balné není účtováno, je poskytováno zákazníkovi zdarma. V ceně zboží není zahrnuto přepravné.

 

3.  Při hodnotě objednávky nad 1.000,- Kč včetně DPH může zákazník požádat o dopravení zboží na jím udanou adresu v Praze která je ZDARMA.

 

 

V. Termín dodání

 

1.  Zákazník si ve své objednávce zvolí časový úsek pracovního dne, ve kterém má být zboží dodáno. Zákazník může v poznámce na objednávce uvést i jiný pracovní den dodání zboží než nejblíže možný. Neuvede-li zákazník jiný den dodání zboží, bude mu v případě objednání zboží do 20.00 hod. zboží dodáno následující pracovní den.

 

2.  U některých druhů zboží je v nabídce dodavatele vyznačeno, že takové zboží lze dodat až po uplynutí stanovené doby, která je potřebná pro jeho zpracování. V takovém případě bude zboží zákazníkovi dodáno nejbližší pracovní den po uplynutí takto stanovené doby.

 

 

VI. Způsob dodání zboží

 

1.  Zákazník si může objednané zboží osobně převzít na prodejně v libovolné částce objednaného zboží dodavatele nebo mu může být v případě objednávky nad 1.000,- Kč včetně DPH  dodáno na adresu v Praze uvedenou v objednávce.

 

2.  Pokud si zákazník zvolí osobní převzetí zboží, může zboží převzít na prodejně dodavatele na adrese: xxxxxxxx Praha xx, a to v pondělí až pátek v době od 6.00 hodin do 18.00 hodin.

 

3.  Přepravu zboží po Praze zajišťuje dodavatel vlastními k tomu účelu upravenými vozy. Dodavatel se zavazuje zákazníkovi zabalit objednané zboží pro přepravu způsobem, aby nedošlo k jeho poškození.

 

4.  Při předání zboží obdrží zákazník od oprávněného pracovníka dodavatele fakturu a objednávku – dodací list.

Dodací list obsahuje všechny potřebné informace o podmínkách pro skladování zboží a o době spotřeby zboží.

 

5.  Při předání zboží je zákazník ve vlastním zájmu povinen překontrolovat, zda obal zboží není porušen, zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození zboží a zda váha zboží odpovídá váze zboží uvedené v dodacím listu.

 

 

VII. Způsob platby za zboží

 

1.  Dodané zboží hradí zákazník oprávněnému pracovníku dodavatele při dodání zboží buď v hotovosti anebo platební kartou, a to oproti předání faktury s potvrzením dodavatele o zaplacení, a dále oproti potvrzení objednávky – dodacího listu odběratelem.

 

 

VIII. Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

 

 

1. Možnost vrátit zboží, zakoupené prostřednictvím internetového obchodu, bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, se nevztahuje na zboží podléhající rychlé zkáze (§ 53 odst. 8 písm. c) občanského zákoníku).

 

2.  U ostatního zboží, zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu, má zákazník do 14 dnů od převzetí zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží musí být dodavateli odesláno nejpozději 14. den ode dne dodání zákazníkovi. Po jeho doručení dodavateli bude nejpozději do 30 dnů zákazníkovi zaslána částka odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na zákazníkem udané číslo účtu. Vratná částka nezahrnuje poštovné zaplacené zákazníkem. Zboží nelze vrátit dodavateli na dobírku.

 

 

IX Ochrana osobních dat

 

1.  Osobní data, která uvede zákazník v objednávce, slouží pouze ke správnému uskutečnění a plnění objednávky. Osobní data jsou uchovávána v souladu s platnými zákony a nebudou zveřejněna, poskytnuta třetí osobě ani použita pro komerční nabídku nesouvisející se službami dodavatele. Zákazník může dodavatele kdykoliv vyzvat elektronickou poštou k jejich vymazání.

 

2.  Zákazník odesláním objednávky vyjadřuje souhlas s tím, že může být na jím uvedené emailové adrese informován dodavatelem o novinkách v sortimentu nabízeného zboží. Nemá-li zákazník zájem o zasílání dalších informací nebo s jejich zasíláním nesouhlasí, oznámí tuto skutečnost elektronickou poštou dodavateli. Dodavatel jej bezodkladně vymaže z registru adresátů novinek v sortimentu nabízeného zboží.

Velkoobchodní ceny na vyžádání becvar@uzeninka.cz Skrýt